NÖROLOJİK OSTEOPATİK MANUEL TERAPİ CRANİO-SACRAL VE VİSSERAL OSTEOPATİK MANUEL TERAPİ (OMT)

 • KLİNİK ANATOMİ
 • CRANİO-SACRAL RİTM
 • VİSSERAL RİTM
 • UNWİDİNG TEKNİĞİ
 • MOTOR ÖĞRENMENİN TEMEL PARAMETRELERİ
 • HİPOTONUS PROBLEMLERİNDE OMT
 • HİPERTONUS (SPASTİSTE) DURUMLARINDA OMT
 • SİNDİRİM VE MESANE PROBLEMİ OLAN HASTALARDA OMT
 • HİDROSEFALİ – MİKROSEFALİ ÇOCUKLARDA OMT
 • SALYA KONTROL PROBLEMİ OLAN ÇOCUKLARDA OMT
 • MİGREN VE DİĞER BAŞ AĞRILARINDA OMT
 • BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE YÖNELİK MANUEL YAKLAŞIMLAR

Cranio-Sakral Osteopati kurs içeriği

 

Cranio-Sakral tekniği Osteopati eğitiminin bir parçasıdır. Cranio-Sakral Osteopati kursunda kranial ritm, unwiding tekniği, sutur tedavileri, BOS’un aktive edilmesi ve visseral ritmler gösterilecektir. Merkezi sinir sisteminin manuel terapisidir.

Hissetmeye dayalı bir teknik olduğu için ilk başlarda öğrencilerimizin zorlandığı ama tecrübe kazandıkça tedavide en çok kullandıkları tekniktir.

Bu kursu alan öğrencilerimiz;

 • Kranial ve visseral ritmleri hissedebilir ve düzenliyebilir,
 • Sadece cranio – sakral tenikler ile omurga, üst ve alt ekstremitede kronik ağrı problemlerini çok yumuşak teknikler ile tedavi edebilir,
 • Hidrosefali, Mikrosefali, kafa travmaları ve nörolojik problemlerde tedavisinde rehabilitasyonun bir parçası olarak kullanabilir, pediatrik rehabilitasyonda etkili sonuçlar alır,
 • Migren, Tmj, uyku problemlerinde, panik atak ve birçok psikolojik problemlerinde etkili sonuçlar alır.
 • Kontraendikasyonları çok az olan bir tekniktir.
 • Diğer manuel tekniklerle, kuru iğne ve akupunktur ile birlikte kullanabilir.
 • Tedavi sonuçlarınızı ciddi oranda yükseltir,
 • Takıldığınız ve çözemediğiniz vakalarda bu teknikle yüz güldürücü sonuçlar alacaksınız.
 • Diğer manuel tekniklerde görülen komplikasyonlar bu teknikte görülmez.
 • Beklentilerin üstünde sonuç veren tekniktir.
 • Fibromyalji tedavisinde en etkili yöntemdir.
 • Problemleri Merkezi sinir sistemi üzerinden çözmek, farklı ve etkili bir eğitim almak istiyorsanız cranio-Sakral teknikleri öğrenmemizi şiddetle öneriyoruz.

Prof. Dr. Ali Cımbız © 2020